Artikel 1 – Algemeen

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Opdracht: De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan Opdrachtnemer tegen betaling van een honorarium en kosten aan Opdrachtgever diensten levert.
(b) Opdrachtgever: De partij die Opdracht geeft
(c) Opdrachtnemer: BM-Change

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft. 3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Levering van diensten

4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om bepaalde werkzaamheden door derden uit te laten voeren.
4.3 Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5- Opzegging

5.1 Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
5.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden aan het betalen van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.
5.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden naar derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
5.4 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of ten gevolge van omstandigheden de voortzetting van de Opdracht in redelijkheid niet van de andere partij kan worden gevergd, heeft de andere partij het recht de Opdracht onmiddellijk te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 6- Honorarium

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
6.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de Werkzaamheden zijn verricht.
6.3 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht worden.
6.4 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

Artikel 7 – Betaling

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2. Bij niet-tijdige betaling binnen de bestelde termijn is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer over het verschuldigde bedrag een rente schuldig gelijk aan de basis-rente zoals opgegeven door de Nederlandse bancaire instellingen, vermeerdert met één procent, vanaf de vervaldag tot aan de betaling.
7.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid

8.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettige of beroepsmatige plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.
9.2 In het geval dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Opdrachtnemer gehouden is te vergoeden nooit meer dan het reeds betaalde deel van de factuurwaarde van de Werkzaamheden.
9.3 Bij opdrachten die een doorlooptijd langer dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de in artikel 9.2 bedoelde aansprakelijkheid, tot maximaal het reeds betaalde factuurbedrag van de laatste drie maanden.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geldigheid

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter horen, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

Versie: september 2013